Regulamin

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO BLACK & WHITE BAZAAR by ALEXANDRA MIECZNICKA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych przez Usługodawcę zawarte są w odrębnym dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronach www Serwisu (http://blackandwhitebazaar.pl/polityka-prywatnosci.html)
  2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu blackandwhitebazaar.pl.
  3. Podmiotem świadczącym Usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu jest firma Interior Design Aleksandra Miecznicka z siedzibą przy ul. Parkowa 40, 05-532 Solec, wpisana Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 12.8.2013r., posługująca się numerem NIP 5213022169, REGON: 011680970.
   Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających z Serwisu, z wyjątkiem postanowień skierowanych wyraźnie wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Interior Design Aleksandra Miecznicka z siedzibą w Solec 05-532 przy ul. Parkowej 40. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i na podstawie zasad wskazanych w dokumencie Polityka prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. DEFINICJE
  1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
   1. Sklep, Serwis – serwis internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem blackandwhitebazaar.pl, zawierający mechanizm umożliwiający zawieranie umów na odległość.
   2. Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
   3. Usługi– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu tj. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
   4. Sprzedawca, Usługodawca– właściciel sklepu internetowego blackandwhitebazaar.pl jest firma Interior Design Aleksandra Miecznicka z siedzibą w Solec przy ul. Parkowej 40, 05-532 Solec, wpisana Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 12.8.2013r., posługująca się numerem NIP 5213022169, REGON: 011680970.
    Usługobiorca - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, - która korzysta z Serwisu.
   5. Klient– Usługobiorca, który dokonuje zakupu lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie;
   6. Konsument- osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   7. Konto– wymagający rejestracji w Serwisie zbiór danych teleinformatycznych Usługobiorcy umożliwiający składanie Zamówień, sprawdzanie statusu ich realizacji, dokonywanie zmian bądź weryfikacji podanych danych.
   8. Towar/Towary– prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie asortyment, na zakup którego Klient może złożyć Zamówienie.
   9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem formularza Zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Umowy zakupu Towarów określonych w tym formularzu.
   10. Umowa/Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) zawierana przez Sprzedawcę z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e – mail i formularzy dostępnych w Serwisie, na podstawie której Sprzedawca sprzedaje a Klient kupuje Towar/y określone w Zamówieniu na warunkach określonych w Regulaminie.
   11. Newsletter- Usługa polegająca na wysyłce (dystrybucji) przez Usługodawcę za pomocą poczty e-mail, wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom cyklicznych treści wysyłanych automatycznie i zawierających informacje o Serwisie, towarach, nowościach i promocjach oferowanych w ramach Serwisu.
   12. Dzień roboczy– jeden dzień z wyjątkiem sobót i dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
 3. FUNKCJE I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Serwis umożliwia Usługobiorcom korzystanie z Usług w Internecie, za pomocą następujących wersji przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox 44, Google Chrome 17, Opera 36, Safari 5.1.7 lub nowsze wersje.
  2. Wymagania techniczne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu posiadające minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 256 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (wskazane w pkt. 3.1.). W celu składania Zamówień niezbędne jest posiadanie aktywnego konta pocztowego e-mail.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i innych praw Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Serwis umożliwia Usługobiorcom korzystanie z następujących Usług i funkcjonalności Serwisu:
   1. dostęp do treści publikowanych w Serwisie;
   2. rejestracja Konta;
   3. newsletter;
   4. składanie Zamówień;
 4. DOSTĘP DO TREŚCI
  1. Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści publikowanych w Serwisie w postaci artykułów, filmów czy zdjęć („Publikacje”).
  2. Publikacje zamieszczone w Serwisie mają na celu dostarczenie informacji dotyczących Towarów oferowanych przez Sklep oraz tematyki z nimi związanej.
  3. Usługodawca nie udziela gwarancji do użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości czy kompletności poszczególnych Publikacji.
 5. NEWSLETTER
  1. Korzystanie z Usługi Newslettera następuje po wykonaniu łącznie następujących kroków przez Usługobiorcę (1) podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane edycje Newslettera (2) wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa” w trakcie Rejestracji lub w ramach edycji danych Konta.
  2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z tej Usługi (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub linku do formularza zawartego w wiadomości e-mail zawierającej edycję Newslettera.
  3. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili modyfikować dane i parametry przekazane w ramach wyboru opcji Newslettera poprzez edycję danych Konta Użytkownika.
 6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. W ramach Sklepu świadczona jest Usługa umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia na zakup Towaru, którego oferta sprzedaży jest opublikowana w Serwisie i jest aktualna. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez skorzystanie z formularza Zamówienia. W tym celu należy dodać Towar do elektronicznego koszyka. Elektroniczny koszyk będzie zawierał wybrane przez Klienta Towary, ich ilość oraz cenę.
  2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie następujących kroków: (1) wypełnieniu formularza Zamówienia, w tym: (1a) dokonaniu wyboru zamawianych Towarów lub/i usług, (1b) podaniu niezbędnych danych identyfikujących, danych do dokumentów rozliczeniowych oraz danych do dostawy Towaru, (1c) dokonaniu wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy oraz (1d) zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu jego treści, (2) kliknięciu po wypełnieniu formularza Zamówienia pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  3. W ramach składania Zamówienia Klient podaje lub potwierdza (jeśli podał wcześniej) następujące dane:
   1. dane identyfikujące i kontaktowe Klienta (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail),
   2. dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży;
   3. dane do dostawy Towaru (imię i nazwisko, adres: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, nr telefonu);
   4. parametry Zamówienia jak: Towar/y, ilość Towarów,
  4. Wypełnienie formularza Zamówienia jest usługą nieodpłatną i ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
  5. W ramach Serwisu istnieje możliwość składania Zamówień wyłącznie na Towary. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także spełniają wymagania określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW ORAZ ICH TREŚĆ
  1. Zawarcie umowy prowadzenia Konta pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą w Serwisie następuje po wysłaniu przez Usługobiorcę danych rejestracyjnych, z chwilą zarejestrowania ich przez system teleinformatyczny obsługujący Serwis. Usługa prowadzenia Konta jest bezpłatna i ma charakter ciągły. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji (wyrejestrowania) z Konta przez Usługobiorcę.
  2. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia, z chwilą otrzymania przez Klienta na podany adres poczty elektronicznej od Usługodawcy potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Cena Towaru, którego oferta opublikowana jest w Sklepie podana jest w PLN (złoty polski). Cena ta jest kwotą brutto, zawiera podatki i prowizje Usługodawcy, nie zawiera zaś kosztów dostawy i kosztów obsługi płatności, o ile będą naliczane. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany najpóźniej w trakcie składania Zamówienia (przed momentem jego złożenia).
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronach Serwisu lub poprzez przesłanie jej treści we wiadomości e-mail na żądanie Usługobiorcy . Treść w/w Umów jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.
 8. DOSTAWA I PŁATNOŚCI
  1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
  3. Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy Towaru i ich koszty:
   1. Przesyłka kurierska krajowa – 15 zł.
   2. Przesyłka kurierska do:
    Czechy, Estonia, Francja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania - 42 zł.
   3. Przesyłka kurierska do:
    Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Finlandia, Guernsey, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jersey, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, Wyspa Man - 126 zł.
   4. Dostawa towaru do innych lokalizacji jest niemożliwa.
  4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych w dostawach krajowych oraz 21 w dostawach zagranicznych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczymy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  5. Całkowite koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
  6. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
   1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Millenium Bank S.A. Numer rachunku w PLN:
    39 1160 2202 0000 0002 4496 1283 Numer rachunku w EUR:
    30 1160 2202 0000 0002 4784 0502 Kod BIC (SWIFT): BIGBPLPW
   2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
  7. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. REKLAMACJA TOWARU
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Usługodawca obowiązany jest dostarczy Klientowi Towar bez wad (zgodny z Umową).
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
   1. pisemnie na adres:
    Interior Design Aleksandra Miecznicka ul. Parkowa 40, 05-532 Solec;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@blackandwhitebazaar.pl
   3. w formie elektronicznej on-line poprzez panel klienta, w zakładce zamówienia a następnie wybierając stosowne zamówienie.
  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Usługodawcy, Klient zostanie poproszony przez Usługodawcę o dostarczenie Towaru na koszt Usługodawcy na wskazany adres.
  7. Prośba o dostarczenie Towaru, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.
  8. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.9 Regulaminu.
  2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na przykład:
   1. pisemnie na adres:
    Interior Design Aleksandra Miecznicka ul. Parkowa 40, 05-532 Solec;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@blackandwhitebazaar.pl
   3. on-line poprzez stronę sklepu. W moje konto w zakładce zamówienia należy wybrać właściwe zamówienie i kliknąć “wniosek o wymianę lub zwrot pieniędzy”.
  3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
  4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Usługodawcy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: 05-532 Solec ul. Parkowa 40 z dopiskiem
   Interior Design Aleksandra Miecznicka.
  8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
   1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
   2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   8.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Usługobiorców nie będących Konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Towaru do Klienta nie będącego konsumentem za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia.
  8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartych Umów, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Właściciel Serwisu informuje, że istnieje możliwość składania zamówień na Towary, których oferty są publikowane w sklepie blackandwhitebazaar.pl także wysyłając e-mail na adres: office@blackandwhitebazaar.pl. Wówczas do umów zawieranych na odległość w ten sposób przez osoby, które zapoznają się i zaakceptują Regulamin będą miały odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Zawartość Serwisu, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością Usługodawcy. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Usługodawcy.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
  5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); do Umów zawartych z Konsumentami przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.